KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca İnternet Site Ziyaretçisi Aydınlatma Metni

Değerli İlgili, 

Bor Şeker A.Ş. (“Bor Şeker” veya “Şirket”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, sizlerden elde ettiğimiz kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) tahtında belirtilen ve aşağıda detayları açıklanan amaçlar çerçevesinde, bu amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak kaydedeceğimizi, depolayacağımızı, muhafaza edeceğimizi; kanunen kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşacağımızı ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda üçüncü kişilere aktaracağımızı bilgilerinize sunuyoruz. 

 1. KVKK’ya İlişkin Tanımlamalar 

KVKK’nın uygulanmasında; 

 • Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini, 

 • İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi, 

 • Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, 

 • Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, 

 • Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu, 

 • Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu, 

 • Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, 

 • Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini, 

 • Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, 

 • Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, 

ifade eder. 

 1. Kişisel Veri Nedir? Hangi Kişisel Veriler İşlenmektedir? 

Kişisel veri, kimliğinizi belirleyen veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Bu kapsamda başlıca kimlik bilgileriniz olan adınız soyadınız, T.C. kimlik numaranız olmak üzere, adres ve telefon bilgileriniz, banka hesap bilgileriniz gibi sizinle ilişkilendirilebilir her türlü bilgi “Kişisel Veri” olarak ifade edilmektedir. KVKK madde 6 uyarınca düzenlenen ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançları, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz ise “Özel Nitelikli Kişisel Veri” olarak ifade edilmektedir. Bu doğrultuda Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz Şirket’imiz tarafından işlenmemektedir. 

Şirket’imiz tarafından tarafınıza ait işlenebilen ve/veya paylaşılabilen veriler aşağıdaki şekilde detaylandırılmıştır:  

İşlenebilecek Veri Kategorisi 

Kimlik 

İşlenebilecek Kişisel Veriler  

Ad, Soyad 

İşlenme Amaçları 

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi                                                     

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi 

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 

Talep ve Şikayetlerin Takibi  

İşlenme Hukuki Sebepleri 

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması 

 

İşlenebilecek Veri Kategorisi 

İletişim  

İşlenebilecek Kişisel Veriler  

Telefon Numarası, E-posta Adresi 

İşlenme Amaçları 

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi                    

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi 

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 

Talep ve Şikayetlerin Takibi 

İşlenme Hukuki Sebepleri 

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması 

 

İşlenebilecek Veri Kategorisi 

Müşteri İşlem 

İşlenebilecek Kişisel Veriler  

Talep Bilgisi 

İşlenme Amaçları 

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi                                                       

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi 

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 

Talep ve Şikayetlerin Takibi 

İşlenme Hukuki Sebepleri 

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması 

 

 1. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntem ile Topluyoruz/İşliyoruz? 

Kişisel Verilerinizi, internet sitemizde yer alan iletişim formunu doldurmanız veya tarafımızla çevrimiçi anlık iletişim uygulaması ile iletişim kurmanız sırasında elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen otomatik yöntemler ile toplamaktayız. 

 1. Kişisel Verilerin Güvenliği Nasıl Sağlanmaktadır? 

Bor Şeker, Kişisel Verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya oldukça önem verir. Bu kapsamda Kişisel Verileri yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri alınır. Bu doğrultuda gerekli sistemsel kontrolleri, veri erişim kontrolleri, güvenlik transfer kontrolleri, iş sürekliliği kontrolleri ve diğer gerekli kurumsal kontroller uygulanır.  

 1. Kişisel Verilerinizi 3. Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarıyor muyuz? 

Bor Şeker olarak Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edileceğini ve hukuka aykırı bir şekilde işlenmeyeceğini taahhüt etmekteyiz. Bu kapsamda Kişisel Verilerinizi gerekmesi durumunda ve talep edilmesi halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçları kapsamında yurt içindeki yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarabilmekteyiz. 

Ayrıca, tarafınızla iletişim kurulması sırasında yurtdışı tabanlı e-posta veya çevrimiçi anlık iletişim hizmeti kullanılması sebebiyle ad, soyad, e-posta adresi ve talep bilginizin KVKK’nın 9.maddesine uygun şekilde açık rızanızın varlığı halinde yurtdışına aktarılabilmektedir.  

 1. İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nedir ve Başvuru Usulü nasıldır? 

 1. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız  

Bor Şeker bünyesinde işlenmekte olan verilerinize ilişkin olarak aşağıda sayılan haklarınızın bulunduğunu belirtmek isteriz: 

 • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,  

 • Kişisel Verileriniz işleniyorsa bunlara ilişkin bilgi edinme,  

 • Kişisel Verilerinizin işlenme amacının ne olduğu ve kişisel verilerinizin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  

 • Varsa yurtiçinde verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu ve hangi verilerin aktarıldığını öğrenme,  

 • İşlenen Kişisel Verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,  

 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 • Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Kişisel Verilerinizin güncelliğini kaybetmesi halinde, işlenmiş olunan Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

 • İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

 • Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda yer alan başvuru usulleri ile bize iletebilirsiniz. 

 1. Başvuru 

Kişisel Verilerinize ilişkin taleplerinizi, internet sitemizde yer alan başvuru formunu doldurup yazılı olarak son bölümde belirtilen adrese elden teslimat, posta veya kargo ya da noter kanalıyla, güvenli elektronik imza ve mobil imza ile kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize veya tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz üzerinden kvkk@borseker.com aracılığıyla başvurmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz. 

Bor Şeker kendisine yöneltilen talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz.  

Bor Şeker’e yöneltilen talepler sonucunda, talepleri kabul edebilir veya gerekçesini açıklamak suretiyle reddedebilir ve bu cevabı yazılı olarak veya elektronik ortamda talepte bulunan kişiye iletebiliriz. Talebin kabul edilmesi halinde, Bor Şeker olarak derhal talebin gereğini yerine getirmekle yükümlüyüz.  

 1. Veri Sorumlusu Kimlik Bilgileri 

İşbu metinde kullanılan Bor Şeker ifadesi Türkiye’de kurulu ve aşağıda bilgileri verilen Bor Şeker A.Ş. için düzenlenmiş ve şirketin veri sorumlusu olduğu verilerin ilgili kişilerine hitaben düzenlenmiştir: 

BOR ŞEKER A.Ş.  
MERSİS NO: 0478056194500010 
Adres: Şeker Mahallesi Bor Cad. Cadde No: 67A/ Bor Niğde 
Telefon: +90 (850) 304 0 267 
KEP Adresi: borseker@hs01.kep.tr  

 

Ek-1: Bor Şeker- İlgili Kişi Başvuru Formu

Çiftçi Portal
Whatsapp Destek Hattı